Contacteer ons

  Suggesties?

  Via deze weg bieden we u de mogelijkheid om suggesties door te geven aan Zorgondersteuning vzw m.b.t. zaken zoals uit te nodigen sprekers, te behandelen onderwerpen, te organiseren activiteiten.

  Uw inbreng is belangrijk om de activiteiten van Zorgondersteuning vzw zoveel mogelijk te laten aansluiten bij het principe “voor zorgprofessionals, door zorgprofessionals”.

  Verbeterprojecten?

  Bent u ook innovatief bezig met verbeteringstrajecten binnen uw organisatie?

  In het kader van een inventarisatie op Vlaams niveau is Zorgondersteuning vzw steeds op zoek naar innoverende cases waarbij duidelijk aantoonbaar is welke processen binnen uw zorgorganisatie efficiënter geworden zijn door gebruik te maken van de Lean gedachte of via andere verbeteringsmethodieken.

  Nuttige gegevens

  Ondernemingsnummer

  BE 0830 216 763

  Nummer Kwaliteitsregistratie

  KDB000000148

  KMO portefeuille

  DV.O235615

  Nummer Opleidingsdatabank – erkenning Vlaams Opleidingsverlof

  ODB-0003560

  Veelgestelde vragen

  Van waar dit initiatief?

  Zorgondersteuning vzw is gegroeid vanuit de sector zelf. Het initiatief kwam mee tot stand na een succesrijk congres in 2010 rond het thema van performantie in de zorgondersteunende processen. Na afloop van dat congres werd bij de 200 aanwezigen gepeild naar hun mening op de vraag: “Is een netwerkplatform rond interne performantie in de zorgsector zinvol?” Liefst 98% van de deelnemers aan dat congres – bijna allen directie- en stafmedewerkers van de Vlaamse zorgsector – beantwoordden dit positief, met als voornaamste reden: de nood aan kennisuitwisseling en praktische, innovatieve tips omtrent dit thema.

  Waarom een vzw?

  De congrescommissie nam deze vraag tot continuering ernstig en werkte een structurele oplossing uit om het thema blijvend op de agenda te plaatsen. De vzw structuur biedt de mogelijkheid om een coördinator aan te stellen om de logistieke/administratieve afwikkeling te organiseren. De stichtende leden van de vzw zijn alleen directieleden actief in de zorgsector en vormen de inhoudelijke denktank. Om de start te faciliteren zijn 8 partners bereid gevonden om dit initiatief financieel alvast de eerste 3 jaar te ondersteunen. Eventuele opbrengsten van winstgevende activiteiten zullen volledig worden bestemd voor de verwezenlijking van de niet-winstgevende doelstellingen. Er is gekozen voor een btw plichtige vzw.

  Doelstelling van Zorgondersteuning vzw?

  Het doel van de vereniging is – via het delen van kennis, ervaringen & best practices en het initiëren van contacten – de interne performantie en het verbeteren van de zorgondersteunende processen te stimuleren zonder hierbij het kwaliteitsaspect uit het oog te verliezen. Op die manier wil de vereniging een ontmoetingsplatform zijn voor en door toonaangevende spelers in de Vlaamse zorgsector. De vereniging wil op diverse bijeenkomsten de deelnemers voorzien van essentiële, praktijk gerichte informatie en inspirerend werken binnen de wereld van zorgondersteunende processen en interne performantie in de breedste betekenis.

  Wat mag men verwachten?

  De zoektocht naar praktische, innovatieve verbetering in zorgondersteunende processen zal steeds de rode draad zijn doorheen de verschillende activiteiten en dit dwars door en over de zorgorganisaties heen. Elk jaar zijn er verschillende activiteiten en een congres.
  Via de website www.zorgondersteuning.be en een maandelijkse elektronische nieuwsbrief willen we informatie (ver)delen en inhoudelijk nieuwe best practices aanboren.

  Er zijn in het zorglandschap al zoveel initiatieven? Wat maakt Zorgondersteuning vzw uniek?

  Het is op geen enkel moment een ambitie – en zal het ook nooit zijn – om te wedijveren met bestaande organisaties over eender welk thema. Elkaar en de sector versterken, staat als basisuitgangspunt in onze missie. Hoe meer organisaties dit uitgangspunt willen delen, hoe sterker we als sector de toekomst tegemoet kunnen zien. Dit initiatief is uniek omdat bij Zorgondersteuning vzw de focus enkel op verbeteringen van de zorgondersteunende processen ligt, en dit zowel over departementen heen als over zorginstanties heen. Enkel de pragmatische, innovatieve oplossingen waar iedereen praktisch binnen zijn zorgorganisatie mee aan de slag kan, willen we in de activiteiten laten bovenborrelen.

  Wie kan lid worden?

  Iedereen uit de zorgsector kan lid worden.
  Het lidmaatschap is nominatief. Er wordt een gunstig tarief gehanteerd indien er zich meerdere mensen van dezelfde organisatie inschrijven.

  • Een lidmaatschap voor één persoon kost 375 EUR.
  • Drie collega’s van dezelfde instelling betalen voor een lidmaatschap gezamenlijk 810 EUR lidgeld.
  • Een groep van vijf collega’s uit dezelfde instelling betalen voor een lidmaatschap gezamenlijk 1295 EUR lidgeld.

  Geïnteresseerden van buiten de zorgsector kunnen een bedrijfslidmaatschap aanvragen. Dit kost 1080 EUR en is beperkt tot 1 persoon van het bedrijf. De Raad van Bestuur is overtuigd van de mogelijke kruisbestuiving over sectoren heen, maar wil er toch over waken dat minstens 75% van de leden uit zorgorganisaties komen. Een aanvraag tot bedrijfslidmaatschap zal dan ook steeds in deze optiek geëvalueerd worden. Zorgondersteuning vzw wil immers zijn motto ‘voor de sector, door de sector’ hoog in het vaandel houden.

  Wij kiezen voor meerwaarde:

  1. Het lidmaatschap is uitwisselbaar onder collega’s. Zo kan u als zorginstelling afhankelijk van de thematiek de juiste personen afvaardigen.
  2. Om de kruisbestuiving onder collega’s mogelijk te maken kunnen extra collega’s, die buiten het lidmaatschap vallen, ook deelnemen aan de avondactiviteiten mits een meerkost van €140,00 per persoon.
  3. Korting op ons opleidingsprogramma “Lean Expert in Zorg en Welzijn”
  4. € 150,- korting op ons jaarlijks congres

  Kan ik structureel sponsor worden voor 3 jaar?

  Dit kan zolang jullie activiteiten niet in het verlengde liggen van de activiteiten van de huidige structurele sponsors. De Raad van Bestuur zal deze kandidaturen valideren. Indien u graag alle mogelijkheden wenst te bespreken contacteer ons op info@zorgondersteuning.be

  Wie kan ik het best contacteren voor verdere uitleg?

  De Raad van Bestuur heeft Mevr. Allison Christiaen de rol van algemeen coördinator toevertrouwd. Collega, Mevr. Karen Christiaen, back-office coördinator helpt u eveneens graag voor al uw praktische vragen. (Tel 0468/01 80 00, info@zorgondersteuning.be)

  Staat een lidmaatschap op naam?

  Een lidmaatschap staat op naam van de zorginstelling of het bedrijf. Het lidmaatschap is dus uitwisselbaar onder collega’s. Zo kan u als zorginstelling of bedrijf, afhankelijk van de thematiek, de juiste personen afvaardigen.

  Word vandaag nog lid van Zorgondersteuning vzw. Meer info