Congres “Zorg voor meer met minder!”

27
mrt
Hotel Ter Elst, Kattenbroek, Edegem, België
Aanvang om 08:00 - einde voorzien rond 16:00

Terugblik

… werkbare oplossingen als antwoord op uw rendementsuitdagingen van morgen

Wij als zorgverstrekkers weten dat de druk op interne performantie de voorbije jaren sterk is toegenomen. Wij zijn er ons van bewust dat dit nog maar het begin is van een steeds sterker wordend spanningsveld tussen enerzijds de stijgende noden vanuit de zorgverlening (complexere zorg, hogere kwaliteit, meer patiëntveiligheid, meer overheidsregelgeving, …)  &  anderzijds het krimpend budget  vanuit de overheid.

Precies deze trend van ‘Meer zorg met minder’ zorgt voor een toegenomen nood aan interne performantie en een hoge graad van efficiëntie.

Sterke inhoud dankzij sterke cases

Programma

8u45 : Ontvangst

9u10 – 9u30: Verwelkoming en situatieschets door Dhr. Rudy Maertens, algemeen directeur AZ Alma en voorzitter  Zorgondersteuning vzw

9u30 – 10u30: Prof. dr. Koen Schoors, professor economie UGent :
‘De perfecte storm… ook voor de zorgsector ?’ Onze economie is de jongste jaren als een lappenpop door elkaar geschud. De bankencrisis, de eurocrisis en nu een vergrijzingscrisis. Samen vormen deze drie crisissen de ‘perfecte storm’. Hoe is het zover kunnen komen ? Welke fouten zijn er gemaakt en door wie ? Hoe gaan we nu verder ? Hoe beïnvloedt dit alles de zorgsector en welke ‘zorg’ economische structuur hebben we binnen 20 jaar ? Vanuit academische invalshoek kadert de spreker deze macro-evoluties met focus op de uitdagingen voor de zorgsector.

10u30 – 11u10: Mevr. Greet Caboor, diensthoofd centrale afdelingslogistiek  AZ Alma : ‘centralisatie afdelingsgebonden logistiek als efficiënt antwoord op de schaarste aan middelen’ Mevr. Caboor neemt u mee in de transformatie van de logistieke afdeling binnen AZ Alma. Het verruimen van het takenpakket, het kantelen van de organisatiestructuur en het nieuwe ‘evenwicht’ met de andere departementen worden u als ‘roadmap’ gebracht. Niet alleen de successen maar ook de valkuilen worden belicht. Vanuit geobjectiveerde cijfermatige onderbouw krijgt u glashelder de voor & na situatie. Alvast een case waar ‘logistiek’ als zorgondersteunend proces een hefboom kan zijn om efficiëntie te bekomen.

11u10 – 11u30 : Pauze

11u30 – 12u10: Dhr. Dominiek Beelen , CFO en mede-bestuurder Senior Living Group :
‘Hoe uw kosten onder controle houden binnen een woonzorgcentrum ?’
Dhr. Beelen werpt een algemene blik op de struikelblokken in het financiële proces van de woonzorgcentra en benoemt welke sleutelelementen elementair zijn om tot een goed en duurzaam kostenbeheer te komen. Hij zal specifiek ingaan op o.a. : het belang van goede, snelle en transparante management rapportering, het belang van een evenwichtige beslissing waarbij rekening wordt gehouden met zowel financiële als operationele argumenten, beheer van personeels- en operationele kosten, beheer van financiële kosten en het streven naar een efficiëntere en performantere organisatie teneinde “RED TAPE” kosten te vermijden. Kortom al de elementen worden aangereikt om zelf kritisch uw kostenstructuur te evalueren, zodat ook algemene- & psychiatrische ziekenhuizen, thuiszorg en andere zorgsectoren uit deze case kunnen leren.

12u10 – 13u50: Broodjeslunch + netwerkmoment

13u50 – 14u30: Dhr. Koen Verbruggen, CFO AZ Jan Portaels & Dhr. Christophe De Boeck, commercieel directeur Intrum Justitia :
“Van reactief naar proactief facturatiebeheer… een hefboom van voordelen”
Een performante facturatieopvolging van uw patiënt/bewoner gelinkt aan de specifieke randvoorwaarden van de zorgsector geven een hefboom aan voordelen : minder uitstaande facturen, versnelde beschikbaarheid van financiële middelen, lagere kosten voor invordering en hogere ‘klanten’ service. Dhr. Verbruggen en Dhr. De Boeck nemen u diep mee in de administratieve procesorganisatie.  Facturatiebeheer is veel meer dan het ‘reactief’ innen van de onbetaalde factuur op een ‘klant’ vriendelijke manier.  De case AZ Jan Portaels toont juist dat proactief starten in het begin van de ketting bij de patiënten-/bewonersadministratie de sleutel tot succes is met een pakket aan voordelen.

14u30 – 15u10: Mevr. Tine Verheyden, hoofdverpleegkundige neurologie Ziekenhuis Oost-Limburg:
“Lean focus op planning blijft de sleutel naar efficiënte inzet van mensen en middelen.”
De case van Mevr. Verheyden situeert zich binnen de dienst EEG (hersenonderzoek) met een duidelijke probleemstelling van wekenlange wachttijden, inefficiënt gevulde agenda’s, lage personeelstevredenheid,… Een herkenbaar verhaal voor vele zorgdepartementen. Met de ‘lean’ toolkit in de hand is men de processen gaan uitzuiveren en de planning gaan optimaliseren. De veranderingen zijn steeds ondersteund geweest door continue objectieve metingen. De resultaten zijn verbluffend : 90% bezettingsgraad van de agenda’s, wachttijden van enkele dagen ipv weken, betere beheersing van crediteuren, hogere personeelstevredenheid,…

15u10 – 15u50: Dhr. Luc Van Gorp, voorzitter Wit-Gele Kruis van Vlaanderen, departementshoofd Gezondheidszorg Katholieke Hogeschool Limburg & voorzitter van projectgroep Z³ :
“Slimmer zorgen voor morgen: samen toekomst maken…”De projectgroep Z³ werd op vraag van het Zorgvernieuwingsplatform van Flanders Care belast met het uitwerken van toekomstscenario’s om mensen in zorg en welzijn efficiënter en effectiever in te zetten. Dhr. Van Gorp zal de belangrijkste resultaten uit dit overleg toelichten & kaderen welke mogelijke acties op de tafel liggen van de bevoegde ministers. Slimmer (en beter) werken vormt de kern om de vele vragen die op de zorgsector afkomen te beantwoorden.

15u50 – 16u00: Slotwoord door Dhr. Rudy Maertens, algemeen directeur AZ Alma en voorzitter  Zorgondersteuning vzw

16u00 – 17u30: Afsluitende netwerkdrink & kans op een gratis exemplaar van het boek “De perfecte storm” (Prof. Dr. Koen Schoors)


Scroll to Top